Podnošenje zahtjeva za priznavanje statusa hrvatskog branitelja na temelju sudjelovanja u naoružanim dragovoljačkim odredima Narodne zaštite

1. ZAHTJEV

Zahtjev se podnosi u pisanom obliku.

Službena osoba u Uredu za obranu, na temelju ZUP-a, dužna je zaprimiti i urudžbirati Zahtjev (čl. 65. i 66. ZUP-a) , iako se može dogoditi da ga i odbije zaprimiti.

U slučaju odbijanja zaprimanja Zahtjeva, inzistirajte na njegovu primitku ili ga pošaljite preporučeno s povratnicom na adresu matičnog Ureda za obranu.

Zahtjev mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se njime moglo postupati, tj. mora imati:

  • ime tijela kojem je upućeno (MORH-u)
  • kratko i jasno obrazloženje pokretanja Zahtjeva
  • ime i prezime, JMBG i adresu podnositelja Zahtjeva
  • vlastoručni potpis podnositelja Zahtjeva (čl. 67., st.1. i 2. ZUP-a) .

Podnositelj Zahtjeva mora navesti vrijeme koje je proveo u dragovoljačkim naoružanim odredima NZ, vojne aktivnosti koje je obavljao, naoružanje kojim se koristio te tko mu je bio zapovjednik odreda, mjesne zajednice i općine.

Zahtjev se temelji na Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne Novine, 174/2004).

Upravni postupak pri prvostupanjskom tijelu državne uprave, tj. Uredu za obranu, započinje u trenutku predaje i urudžbiranja Zahtjeva.

Rok za donošenje prvostupanjskog rješenja na podneseni Zahtjev je 60 dana od dana zaprimanja istog.
Dosadašnja praksa pokazala je da tražena rješenja uglavnom nisu dostavljena dragovoljcima NZ. U slučaju da tijelo uprave ne dostavi rješenje, prema Zakonu o upravnom postupku, smatra se da je Zahtjev odbijen (tzv. šutnja administracije) i treba uložiti žalbu Ministarstvu obrane. Žalbu šaljete drugostupanjskom tijelu državne uprave (Ministarstvu obrane RH) preko prvostupanjskog, tj. Ureda za obranu koji Vam nije dostavio rješenje.

.
2. ŽALBA

Žalbu dostavljate drugostupanjskom tijelu državne uprave (Ministarstvu obrane RH) ako Vam prvostupanjsko tijelo državne uprave (Ured za obranu) nije dostavilo rješenje ili je Vaš Zahtjev odbijen kao neosnovan. Krajnji rok za donošenje rješenja na žalbu je 60 dana. Ako rješenje ne dobijete u roku od 60 dana, zatražite pismeno da Vam se ono dostavi. Nakon ovakvog pismenog zahtjeva rok za dostavu rješenja je 7 dana, računajući od dana primitka Zahtjeva u Uredu za obranu.

.
3. TUŽBA

Ako Vam se u navedenom roku ne dostavi traženo rješenje, ili je ono negativno riješeno, u razdoblju od 30 dana od primitka istog potrebno je pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu RH.

Tužbu podnosite u tri primjerka, sa svim prilozima i fotokopijama rješenja Ministarstva obrane RH.

Dosadašnja praksa pokazala je da su dragovoljci odreda NZ, koji su pokrenuli tužbu Upravnom sudu RH, dobili spor, a negativno rješenje Ministarstva obrane RH je ukinuto.

Nažalost, i nakon donijete presude Upravnog suda RH, Ministarstvo obrane RH ponovno će Vam dostaviti negativno rješenje s nešto izmijenjenim tekstom obrazloženja. Rješenja su bezlična, neargumentirana, protuzakonita i protuustavna. Ona su egzaktni primjer nefunkcioniranja države i nepoštivanja zakona, Ustava RH i prihvaćenih međunarodnih konvencija i protokola.

Ako Ministarstvo obrane RH i dalje ostane pri takvom ponašanju, pokrenut ćemo tužbu protiv Ministarstva Europskom sudu za ljudska prava u Strassbourgu.

Obrasci (zahtjev, molba, tužba) mogu se podići u Udruzi dragovoljaca Narodne zaštite u središnjici u Zagrebu, Park Stara Trešnjevka 1, te kod predsjednika podružnica Udruge.

Naveli smo najjednostavniji primjer upravnog postupka iako su se drgovoljci NZ i Udruga posljednijih godina susretali s različitim njegovim varijantama. Bez obzira o čemu se radilo, odmah nakon (ne)primitka rješenja kontaktirajte Udrugu dragovoljaca NZ koja će Vam pomoći.