Konačno je MORH počeo slati pozitivna rješanja našim dragovoljcima koji su dobili upravni spor na Upravnom sudu. Iako je drugostupanjsko tijelo trabalo bez odgode izdati pozitivno i novo rješenje, oni su to izbjegli na način, da predmet OPET vraćaju prvostupanjskom tijelu tj. Upravama ili uredima za obranu. Citiramo dio Rješenja koje je potpisao ministar obrane Berislav Rončević…….”Upravni sud je zauzeo stajalište da je osporeno rješenje utemeljeno na pogrešno i nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju koje je moglo imati za posljedicu nepravilnu primjenu materijalnog prava, navodeći da iz spisa proizlazi, a posebno iz službene evidencije Ureda za obranuTrešnjevka da je tužitelj bio pripadnik odreda Narodne zaštite zadužen s oružjem. Nadalje, Upravni sud je ocijenio da je stajalište nadležnog tijela, koje  u obrazloženju pobijanog rješenja navodi datum 30 srpnja 1991.g. ima uzeti kao datum od kada se računa pripadnost naoružanim odredima Narodne zaštite, u suprotnosti s odredbama članka 2. stavka 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN/174/04) budući da se, sukladno navedenoj odredbi Zakona, pod oružanim otporom agresoru i djelovanjem u izvravnoj vezi s tim otporom podrazumijeva vrijeme od 05. kolovoza 1990. do 30.lipnja 1996.g. Obzirom na navedeno, Upravni sud je zauzeo stajalište da nema zakonske zapreke da se sudjelovanje u odredima Narodne zaštite i prije 30. srpnja 1991. utvrdi kao oružani otpor agresoru i djelovanje i izravnoj vezi s tim otporom, ukoliko je tužitelj u takvom otporu bio i prije tog datuma. U ponovnom postupku prvostupanjsko tijelo kao stručno tijelo, uvažavajući pravno shvaćanje Suda dužno je na osnovu cjelokupnog stanja spisa utvrditi pravilno činjenično stanje i na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja odlučiti o zahtjevu tužitelja… S obzirom da je ocijenjeno da će nedostatke prvostupanjskog postupka brže i ekonomičnije otkloniti prvostupanjsko tijelo u skladu s odredbom čl.242. st.2. Zakona o općem upravnom postupku, odlučeno je kao u izreci. Ministar Berislav Rončević , Zagreb,6.ožujka 2007.

Naš komentar:Tzv. Rončevićev Naputak o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji mora se odmah staviti izvan snage ! Hoće li netko odgovarati zbog ovakvog postupanja  nadležnog ministarstva prema prvim dragovoljcima?!